BEZPEČNOSTNÝ LIST

Pripravené v súlade s nariadením Komisie EÚ č. 453/2010

                                                                                                                                                          Adobe-PDF-Alternative

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI

1.1 Identifikátor produktu

HORST HERMANN Marmolit
Tenkovrstvá omietka na organickom spojive

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a nežiadané použitia

Identifikované použitia: Vnútorná a vonkajšia omietka vyrobená továrni na báze organického spojiva pre vonkajšie
a vnútorné krytie stien, stĺpov, priečok a tenkovrstvových suterénu. 

Nepožadované použitie: nie je špecifikované.

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi bezpečnostného listu

HORST HERMANN s.r.o.
Žihla 931, 739 91 Jablunkov
e-mail: info@hhomitka.sk

1.4 Núdzové telefónne čísla:

Tiesňové volanie - 112, Lekár - 155, Hasiči - 150

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie a život alebo životné prostredie.

2.2 Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti: žiadne
Výstražné upozornenie (R): žiadne
Výstražné slovo: chýba
Názov nebezpečných zložiek na štítku: žiadne
Frázy špecifikujúca podmienky bezpečného používania (S): Skladujte P102 uzavretý a chránený pred deťmi

2.3 Ďalšie riziká

- zmes nespĺňa kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII

ODDIEL 3: ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1 Látky

nevzťahuje sa

3.2 Zmesi

zloženie:

Zmes vodnej disperzie syntetických živíc, farebný kremenný agregát, organicky
modifikovaný kremičitan horečnatý, konzervačné látky.

3.2.1 Zmesi, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie:

PREDPISY

3.2.2 Látky s NDS v pracovnom prostredí:

Vyššie uvedené zložky neobsahujú látky klasifikované ako nebezpečné alebo ich
koncentrácie v prípravku sú nižšie ako koncentrácie uvedené vo vyhláške 80/1946 Zb.
ministra zdravotníctva spolu s neskoršími zmenami. 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na štítku. V prípade akýchkoľvek alarmujúcich
príznakov zavolajte lekára, ukážte balenie alebo štítok.

Po vdýchnutí:

Presuňte obete na čerstvý vzduch, zaistite teplo a pokoj. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte
lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou:

Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Expozícia vystavených častí pokožky dôkladne umyte
veľkým množstvom vody a mydlom. Po zaschnutí je výrobok ťažké umyť. Ak máte
akékoľvek znepokojujúce príznaky, obráťte sa na svojho lekára.

Pri styku s očami:

Odstráňte kontaktné šošovky, kontaminovanej oči dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 10-15 min.
s otvorenými viečkami. Vyhnite sa silnému prúdenie vody kvôli riziku poškodenia rohovky.
Ak sa vyskytnú nejaké alarmujúce príznaky, obráťte sa na očného lekára.

V prípade vnútorného požití:

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Nedávajte nič do úst osobe v bezvedomí.
Kontaktujte lekára, ukážte balenie alebo štítok. 

4.2 Najvážnejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky

Po vdýchnutí výparov: neočakávajú sa žiadne negatívne účinky expozície touto cestou.

Pri styku s pokožkou: možné začervenanie, vysušenie kože pri dlhodobom kontakte. Pri kontakte s očami: možné
začervenanie, trhanie, pálenie, rozmazané videnie.
Po požití: možné bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie.

4.3 Indikácia okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia poranené osoby

Rozhodnutie o spôsobe záchrannej procedúry určuje lekár po dôkladnom posúdení stavu zranenej osoby.

ODDIEL 5: POSTUP V PRÍPADE POŽIARU

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodná hasiace prostriedky: rozptýlený prúd vody, prášku alebo snehového prášku v závislosti na ploche pokrytej
požiarom a materiály nachádzajúce sa v mieste požiaru.

Nevhodné hasiace prostriedky: kompaktné prúd vody - nebezpečenstvo šírenia požiaru.

5.2 Zvláštne nebezpečenstvo vyplývajúce z látky alebo zmesi

V prípade požiaru sa môžu tvoriť nebezpečné plyny obsahujúce min. oxidu uhlíka (CO2, CO) nemožno vylúčiť
tvorbu iných škodlivých plynov. Zabráňte vdychovaniu dymu a plynu spaľovania, pretože môžu predstavovať
zdravotné riziko.

5.3 Rady pre požiarnikov

Všeobecná ochranné opatrenia typická v prípade požiaru. Nezostávajte v blízkosti ohňa bez vhodného odevu, ktorý
nie je odolný voči chemikáliám a bez dýchacieho prístroja s nezávislým prúdením vzduchu. Zabráňte vniknutiu
látok do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Nenechávajte použité hasiace prístroje v mieste požiaru.

ODDIEL 6: POSTUP PRI ÚNIKU DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Obmedzte prístup neoprávnených osôb do oblasti zlyhania, kým nedôjde k dokončeniu príslušných úkonov čistenia.
Zaistite, aby odstránenie škôd a ich dôsledkov vykonával len vyškolený personál. U veľkých únikov izolujte
oblasť. Používajte osobné ochranné pomôcky. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. zaistite dostatočné
vetranie. Nevdychujte výpary. Vyvarujte sa situácií, ktoré by mohli viesť k núdzovým okolnostiam. pri manipulácii
s materiálom postupujte podľa pokynov - oddiel 7 a v rozsahu osobných ochranných pomôcok poustupujte podla
nstrukci - oddiel 8.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia

V prípade uvoľnenia väčšieho množstva produktu je potrebné prijať opatrenia, ktoré zabránia šíreniu v životnom
prostredie. Zaistite miesto proti úniku produktu do vodných nádrží, tečúcej vody, kanála a kanalizácie. oznámte
na príslušné záchranné zložky.

6.3 Metódy a materiály, ktoré zabraňujú šíreniu kontaminácie a odstránenie kontaminácie

Mechanicky odstráňte uvoľnený materiál. Odstránený materiál opätovne použite alebo ho označte ako odpad
s tým, že ho umiestnite do správne označených obalov. Dodržujte platné predpisy. Kontaminovanú oblasť vyčistite
veľkým množstvom vody a saponátu.

6.4 Odkazy na iné oddiely

Osobné ochranné pomôcky: oddiel 8. Pokyny pre odstraňovanie: oddiel 13

ODDIEL 7: NAKLADANÍ S LÁTKOU, ZMESI A ICH SKLADOVANIE

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte v súlade s pokynmi pre použitie, predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti. Dodržujte pracovný
predpisy a poradie na pracovisku. Starajte sa o zariadenie, nepoužívajte poškodené zariadenie. Pri práci nejedzte, nepite
a nefajčite. Pred prestávkami a po manipulácii s prípravkom dôkladne umyte ruky. Pracujte v dobre vetranom
priestoru. Zabráňte vdychovaniu výparov produktu a znečisteniu očí a pokožky. Nevstupujte na uvoľnený materiál
- nebezpečenstvo pošmyknutia. Postupujte podľa návodu.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane prípadných vzájomných nezlučiteľností

Skladujte len v originálnom, tesne uzavretom obale v suchom, chladnom a dobre vetranom priestore pri
teplote nižšej ako 30 ° C. Neskladujte spolu s potravinami, nápojmi, krmivami a nekompatibilnými materiálmi
(Pozri. Oddiel 10.5). Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom - pri teplote pod 0 ° C stráca produkt
nezvratné vlastnosti. Nepoužité nádoby uchovávajte tesne uzavreté.

7.3 Špecifické a konečné použitie

Neexistujú žiadne iné použitie než uvedené v časti 1.2.

ODDIEL 8: KONTROLA EXPOZÍCIÁM / INDIVIDUÁLNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Výrobok obsahuje vo svojom zložení kremeň [CAS 14808-60-7] a oxid titaničitý [CAS 13463-67-7], pre ktoré
bola stanovená najvyššia koncentrácia na pracovisku, ale vďaka forme produktu - zmes nemá možnosť zvýšenia
emisií nebezpečných látok v pracovnom prostredí, a monitorovanie ich obsahu vo vzduchu nie je nutné.

Odporúčané postupy monitorovania

Postupy pre monitorovanie koncentrácie nebezpečných zložiek vo vzduchu a postupy na kontrolu čistoty
vzduchu na pracovisku by mali byť použité za predpokladu, že sú odôvodnené na danom pracovisku
- v súlade s príslušnými slovenskými alebo európskymi normami zohľadňujúc podmienkam
v mieste expozície a vhodná metodika merania prispôsobená pracovným podmienkam.

8.2 Kontroly expozície

Všeobecná zdravotná a bezpečnostné opatrenia pri práci

Dodržujte všeobecné pravidlá bezpečnosti a hygieny. Zaistite všeobecné a / alebo miestne vetranie na pracovisku,
aby sa koncentrácia nebezpečných zložiek udržiavala pod limity expozície. Ak posúdenie rizika ukazuje,
že je to nutné, použite osobné ochranné prostriedky.

Kontrola expozície životného prostredia

Zabráňte priamemu uvoľneniu do kanalizácie / povrchových vôd. Nekontaminujte povrchové a drenážne priekopy
chemikáliami alebo použitými obalmi. Uvoľnený výrobok by mal byť hlásený príslušným orgánom v súlade
s národnými a miestnymi predpismi. Zlikvidujte ako chemický odpad v súlade s národnými a miestnymi predpismi.
NDS a NDSCh - DSB.

Monitorovanie - nariadenie ministra zdravotníctva o testovaní a meraní látok škodlivých pre zdravie v pracovnom
prostredie. Ochranné rukavice, vyrobené z prírodného kaučuku alebo neoprénu. Zamestnávateľ je povinný
zabezpečiť aby používané osobné ochranné pomôcky a oblečenie a pracovnú obuv mali ochranné a funkčné
vlastnosti a zabezpečiť ich riadne pranie, údržbu a opravu.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad: hustá kvapalina / pasta
Zápach: charakteristický, slabý
Prahová hodnota zápachu: nie je špecifikované
PH: približne 8-9
Bod topenia / mrazu: nie sú označené
Počiatočný bod varu:> 100 ° C
Bod vzplanutia: nehorľavý produkt
Rýchlosť odparovania: nie je špecifikované
Horľavosť (pevná látka, plyn): nie je špecifikované
Horná / dolná hranica zápalnosti: nie je špecifikované
Horná / dolná hranica výbušnosti: nie je špecifikované
Tlak plynov: nie je špecifikované
Hustota plynov: nie je špecifikované

Relatívna hustota (20 ° C): 1.7
Rozpustnosť: čiastočne rozpustený vo vode, po zaschnutí je nerozpustný
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol / voda: nie je špecifikované
Teplota samovznietenia: produkt nie je horľavý
Teplota rozkladu: nie je špecifikované
Viskozita: nie je špecifikované
Výbušné vlastnosti: nevykazuje
Oxidačné vlastnosti: nevykazuje

9.2 Ďalšie informácie

Žiadne ďalšie výsledky testov.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Výrobok nie je príliš reaktívne. Polymerizácie nie je nebezpečná. Pozri aj odsek 10.4-10.5.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný výrobok za odporúčaných podmienok skladovania a používania.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Neexistujú žiadne nebezpečné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Chráňte pred teplotami mimo rozsah: 5-25 ° C.

10.5 Nekompatibilné materiály

Silné oxidanty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nie je známe.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Toxicita zložiek: produkt nebol testovaný. Toxikologická klasifikácia bola vykonaná na základe údajov o obsahu nebezpečných zložiek na základe usmernení k nariadeniu o kritériách a klasifikáciu nebezpečných látok a zmesí

11.1.1 Látky: Akútna toxicita: údaje sú nedostupné

11.1.2 Zmesi: údaje sú nedostupné

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita: údaje nie sú k dispozícii

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: trvalá za normálnych podmienok použitia

12.3 Bioakumulačný potenciál: údaje nie sú k dispozícii

12.4.Mobilita v pôde: údaje sú nedostupné

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB: nevzťahuje sa

12.6. Iné nepriaznivé účinky: nie sú

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre ozónovú vrstvu. Mala by sa zvážiť možnosť ďalších škodlivých
účinkov jednotlivých zložiek zmesi na životné prostredie.

ODDIEL 13: SPÔSOBY LIKVIDÁCIE

13.1 Metódy spracovania odpadu

Odporúčania pre zmes: Zneškodnite v súlade s platnými predpismi. Zvyšky skladujte v pôvodných obaloch.
Neodstraňujte do kanalizácie. Kód odpadu by mal byť určený v mieste jeho výroby.

Odporúčania týkajúce sa použitého obalu: využitie / recyklácia / likvidácia odpadu by sa mali vykonať v súlade
s platnými predpismi. Iba celkom vyprázdnené obaly je možné recyklovať.

Právne akty Spoločenstva: smernice Európskeho parlamentu a Rady: 2008/98 / ES a 94/62 / ES.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O PREPRAVE

14.1 UN číslo (UN číslo)

Podľa predpisov ADR / RID produkt nepredstavuje počas prepravy nebezpečenstvo.

14.2 zhodné názov zásielky OSN

Nevzťahuje sa.

14.3 Trieda / triedy nebezpečnosti pri preprave

Nevzťahuje sa.

14.4 Obalová skupina

Nevzťahuje sa.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nevzťahuje sa.

14.6 Osobitné opatrenia pre užívateľa

Nevzťahuje sa.

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Nevzťahuje sa.

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia špecifické pre látku alebo zmes

1. Európska dohoda ADR o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.
2. 1907/2006 / nariadení ES o registrácii, hodnotení, autorizácii, používanie a obmedzovaní chemických látok (REACH)
a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45 / ES a o zrušení nariadenia
Rady (EHS) č. 793/93 a č 1488/94, ako aj smernice Rady 76/769 / EHS a smernica Komisie 91/155 / EWG,
93/67 / EHS, 93/105 / ES a 2000/21 / ES spolu s neskoršími zmenami.
3. 1272/2008 / ES Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní
a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smernice 67/548 / EHS a 1999/45 / ES, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) Č. 1907/2006 s neskorším predpismi.
4. 2015/830 / ES Nariadenie Komisie z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).
5. 2008/98 / ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení
určitých smerníc.

6. 94/62 / ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.
7. Hodnotenie chemickej bezpečnosti - Nevyžaduje sa hodnotenie chemickej bezpečnosti zmesi.

ODDIEL 16: ĎALŠIE INFORMÁCIE

16.1 Znenie vety použité v bode 3

Klasifikácia bola vykonaná na základe fyzikálno chemických skúšok a údajov o obsahu nebezpečných zložiek
metódou výpočtu podľa nariadenia 1272/2008 / ES (CLP) spolu s neskoršími zmenami. Akútna toxicita zmesi
(ATEmix) bola vypočítaná s zohľadnení príslušného prepočítavaciemu faktora uvedenému v tabuľke
3.1.2. prílohy I nariadenia CLP.

Dátum revízie: 02/10/2015.
Verzia 3.0 / SK

Zmeny: Sekcia: 1-16.

Táto karta sa zruší platnosť a nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

Informácie v tomto dokumente vychádzajú z úrovne vedomostí produktu v čase dáta a sú uvedené v dobrej viere.

Užívateľ je upozornený na možné riziko použitia výrobku na účely, na ktoré nie je určený. V žiadnom prípade
nezbavuje užívateľa znalosti a použitie akýchkoľvek textov upravujúcich jeho činnosť. Užívateľ bude zodpovedný
za dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení pri používaní výrobku.

16.2 Zmeny vykonané v karte v prípade aktualizácie: aktualizácia

Informácie sú založené na súčasnom stave vedomostí, vrátane bezpečnostnej karty surovín obsiahnutých v produkte
a týkajú sa produktu vo forme, v ktorej sú používané. Údaje obsiahnuté v Bezpečnostnom liste o bezpečnosti
materiálu by sa mali považovať iba za pomoc pri bezpečné manipuláciu pri preprave, distribúcii, použitie
a skladovanie.

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť:
- pre určenie vhodnosti výrobku pre konkrétne použitie
- v dôsledku nesprávneho použitia informácií obsiahnutých v bezpečnostnom liste materiálu

 

Bezpečnostný list bol vytvorený spoločnosti HORST HERMANN

 

HORST HERMANN s.r.o.
Žihla 931, 739 91 Jablunkov

www.hhomietka.sk
email: info@hhomietka.sk
mob.: +420 731 078 024  

 

 

 

HHomitka.cz HHomietka.sk